Damızlık Düve Yetiştiriciliğine Sağlanan Hibeler

Damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak şekilde;

 • Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye,
 • Bakanlık ilgili veri sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin bireysel veya bir arada yapacakları,
 • 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve
 • ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması konularında

Hibe desteği başvuruları başlamıştır.

Hibe başvuruları 6 Şubat – 6 Mart 2017 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Hibe Desteği Uygulanacak İller

Hibe desteği kapsamında illerin belirlenmesi yetkisi 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Bakanlığa aittir. Bakanlık proje uygulama süresince her yıl destek uygulanacak iller belirlenip duyuracaktır.2017 yılı için Bakanlık Makamının 31.01.2017 tarih ve 94390031-604-297-36 sayılı oluru ile belirlenen iller aşağıdaki gibi olup bu illerden başvurular alınacaktır:

Ankara, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya,Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illeri.

Destekleme Konularıve Hibe Oranları

Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş olan illerde 2016-2018 yılları arasında; yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI             HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

Yeni Yatırım                                                                                     %50

Kapasite artırımı/rehabilitasyon                                                      

HAYVAN ALIMI    

Damızlık dişi buzağı alımı                                                             %50

MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI

Yem Karma makinesi ve Gübre Sıyırıcı                                      %50

Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

Yeni yatırımlarda 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması ve damızlık dişi buzağı alınması veya kapasite arıtımı /rehabilitasyon yatırımlarında ise mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve damızlık dişi buzağı alınması için, il damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri veya damızlık sığır yetiştiriciliği birliklerine üye  gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

Yatırım Konuları ve Alternatifleri

Yeni yatırım projelerinde, yeni inşaat, damızlık dişi buzağı alımı ve makine alet-ekipman alımı birlikte yer almalıdır. Kapasite artırımı/rehabilitasyon projelerinde ise Bakanlıkça belirlenen şartları taşımak kaydıyla yatırım konularında yer alan konulardan en az bir tanesi yer almalıdır. Söz konusu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı İPYB’nin yapacağı kontrolle belirlenir. 

Yatırım alternatifleri:

BAŞVURU YAPILABİLECEK YATIRIM KONULARI
Yeni Yatırım(*)

 

Ahır yapımı Buzağı Alımı Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı

Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon Ahır Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon Buzağı Alımı Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı
ALTERNATİF 1

ALTERNATİF 2

 
ALTERNATİF 3  

ALTERNATİF 4  

 

Not: Kapasiteye uygun Gübre Çukuru ve biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon çukuru zorunludur.

(*) Yeni yatırım projelerinde üç yatırım konusunda da başvuru yapılması zorunludur.

 

Desteklemeden Yararlanma

Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.

Her proje sahibi,proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.

Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

Başvuru Yeri ve Zamanı

Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Bakanlıkça belirlenen süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat eder. 2017 yılı için alınacak başvurular yukarıda belirtilen illerde 06Şubat-06Mart 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir

Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

Aynı konudaki yatırımlarda;

(a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali içinfaiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcıların Karar kapsamında başvuruları alınmaz ve hibe kullandırılmaz.

(b) Başvuru sahibi, tebliğde tanımı yapılmış olan hayvan materyali konusundaBakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.

3.2)Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;

 1. Gerçek kişiler
 2. Tüzel kişiler

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel yatırımcılar,

 Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel

Kişilerde Aranacak Şartlar

 1. Başvuru sahibi yetiştirici veyatüzel kişiliklerin; damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olduğuna dair belge,TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olduğuna dairgüncel belgeyi veyatüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmeninkurucu/ortaklardanbirinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
 3.  Yatırımcılar yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
 4. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
 5. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
 6. Aynı parsel için büyüklüğü ne olursa olsun 2. bir yatırımcı tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 7. Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı parsel için tekrar başvuru yapılamaz

Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

 1. Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
 2. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar. Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.
 3. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)
 4. İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
 5. Yüzkızartıcı suçlardan hüküm giyenler
 6. Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.

Konuyla ilgili tartışmaları buraya tıklayarak forumumuzdan da takip edebilirsiniz.

Ankara ilinde damızlık düve yetiştiriciliği hibelerinden yararlanmak ve profesyonel danışmanlık desteği almak için 0312 911 30 76 ‘yı arayarak veya info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Teşvikler.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir