% 50 Hibe Destekli Yeni Ahır Ağıl İnşaatı Başvuruları Başladı

% 50 hibe destekli Yeni ahır ve ağıl inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne 31/03/2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilirler. 

Bu devlet destek ve hibesinden KOP ve DAP İlleri başvuruda bulunabilirler. Bu program çerçevesinde, yatırım yapmayı düşündüğünüz ilin destek kapsamında olup olmadığına, İlinizin tarım ve hayvancılık il müdürlüğü web sitesinden ulaşabilirsiniz.

1 ) Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

% 50 hibe destekli Yeni ahır ve ağıl inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli Aktif işletmesi olan bireyler ( Gerçek Kişiler )  ile,

​Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan tüzel kişiler ( kollektif Limited, Anonim Şirketler ve İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri.), destekleme konularına Tüzel Kişilik olarak başvurabilirler.

Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri, küçükbaş işletmelerde ise ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (koyun-keçi banyosu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri hibe desteği kapsamındadır.

Ahırlar serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde İl Müdürlükleri yetkilidir.

2 ) Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar

​a)Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,  

b)Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (SGK prim borcu Damızlık alımlarında istenmeyecektir). Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.    

c)5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır) 

​ç)İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, 

d)Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler,

e)Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

a ) Hibe Başvuru Formu, Ek: 1

b ) Ön Proje formu, Ek: 2

c ) Yatırım İle İlgili Bilgiler Formu, Ek: 3 (Kamu Arazisi kiralayanlar dolduracaktır.)

d ) Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları, Ek: 4

e ) İşletme Tescil Belgesi (2017 yılı içerisinde alınmış olacaktır) başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge, (Bağlı bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacaktır)  Ayrıca Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı anaç sığır veya anaç koyun-keçi işletmesinde bulunan hayvanları gösterir liste. (2017 yılı içerisinde alınmış olacaktır. Bağlı bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacaktır.)

f) Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi/belgeleri,(Tapu kaydı 2017 yılı içerisinde alınmış ve ilgili Tapu Müdürlüğünce Onaylanmış olacaktır. Tapuda İcra ve İpotek bulunmayacaktır.) 

Ek 9: Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi/belgeleri Açıklaması

g) Yeni inşaat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya veya1.derece akrabalarına (eşine yada anne, babasına veya kardeşlerden birine ) ait olmalıdır. Üzerine yeni inşaat yapılacak arsanın söz konusu akrabalardan birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu  belirten ve bu hususta  yetki  verdiğini gösterir Muvaffakat ile noter tasdikli kira sözleşmesi  istenecektir. (Muvafakatname ile Kira Sözleşmesi tek belge şeklinde noterde düzenlenecektir.)

Kamu arazisi kiralayarak yatırım yapan yatırımcılardan ise en az on yıllık kira sözleşmesi istenir.

h)  Nüfus cüzdanı fotokopisi  (gerçek kişiler için)

ı )  Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,

i ) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

j ) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

NOT:   Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında Nüfus Cüzdanı ile birlikte hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir. Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu ve ekleri destekleyici dokümanlarla birlikte 2 takım olarak hazırlanır.  Bir takımı (Belgelerin aslı) İl Müdürlüğü’ne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.

** Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli Öğretim Elemanları başvuramazlar. 

Ayrıntılı bilgi ve Uygulama Rehberine ulaşmak için:

http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Sayfalar/Detay.aspx?Liste=Duyuru

Güncel devlet teşviklerinden anında haberdar olmak için;

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz.

© Teşvikler.net

% 50 Hibe Destekli Yeni Ahır Ağıl İnşaatı Başvuruları Başladı” için 2 yorum

  • Şubat 21, 2017 tarihinde, saat 4:07 pm
   Permalink

   Yazıda belirtilen şartları sağlamanız halinde mümkündür.

   Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir