Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Faiz Desteği

Faiz desteği, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belli oranlarda bütçe kaynaklarından karşılanmasını sağlayan bir destek unsurudur.

Yürürlükte bulunan 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında uygulanacak oranlar ve ödenecek azami tutarlar aşağıdaki gibidir.

Bölgeler TL Kredisi Döviz Kredisi Azami Destek
4. Bölge 3 Puan 1 Puan 500 Bin TL
5. Bölge 4 Puan 1 Puan 500 Bin TL
6. Bölge 5 Puan 2 Puan 500 Bin TL
7. Bölge 7 Puan 2 Puan 500 Bin TL

Ar-Ge ve çevre yatırımları ile stratejik yatırımlar için uygulanacak oranlar ve ödenecek azami tutarlar ise aşağıdaki gibidir.

Yatırım Cinsi TL Kredisi Döviz Kredisi Azami Destek
Ar-Ge ve Çevre

Yatırımları

 

5 Puan 2 Puan 500 Bin TL
Stratejik Yatırımlar 5 Puan 2 Puan Sabit Yatırım Tutarının

%5’i ya da 50 Milyon TL

  • •Faiz Desteği, azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilmektedir.
  • •Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler ile yatırım teşvik belgesi düzenlenmeden önce kullandırılan krediler için faiz desteği ödenmez.
  • •Kullanılmış makine ve teçhizat ile yatırım teşvik belgesinde kayıtlı yatırıma başlama tarihinden önce gerçekleştirilen yatırım harcamaları faiz desteğinden faydalanılamaz.
  • •Yatırım süresi bitmiş teşvik belgesi kapsamında ilk kez yapılacak talepler değerlendirilmeye alınmaz.
  • •Stratejik yatırımların teşviki kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri hariç olmak üzere, aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için birden fazla aracı kurum aracılığı ile faiz desteğinden faydalanılamaz.

ADIM ADIM UYGULAMA

1.ADIM: Faiz desteğinden faydalanabilmek için Ekonomi Bakanlığına başvuruda bulunularak Yatırım Teşvik Belgesi alınır. Yatırım teşvik belgesinde “Yatırımın Yararlanacağı Destek Unsurları” kısmında Faiz Desteği öngörülmüş olmalıdır.

2. ADIM: Faiz desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcı yatırım süresi içerisinde teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek harcamalar için kredi kullanmak amacıyla protokol imzalayan Bankalardan birine müracaat ederler. Kredi başvuruları Banka tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Bankanın kendi iç mevzuatı ve kredi politikası doğrultusunda proje bazında değerlendirilir. Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir.-

3. ADIM: Aracı kurum ile yatırımcı arasında “anlaşma bilgileri” ve “itfa planı” hazırlanır. Anlaşma bilgileri ve itfa planında, faiz desteği uygulamasına esas olacak kredi miktarı, sabit yatırım tutarının % 70’ini geçemez ve asgari altı ay anapara ödemesiz olup, faiz geri ödemeleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının yirmi birini izleyen ilk is gününe rastlayacak şekilde belirlenir.

4. ADIM: Faiz desteğine konu yatırım için kullandırılan kredilere ilişkin faiz desteği uygulaması, itfa planı belirtilen şekilde hazırlandıktan sonra Bakanlığa gönderilmesiyle başlar.

5. ADIM: İtfa Planı Bakanlıkça kontrol edildikten sonra, ilk vade tarihinin gelmesiyle beraber, yatırımcı tarafından anapara taksiti ile faizin tamamının vadesinde yatırıldığına dair Bankaca onaylı liste, vadeyi takip eden 5 is günü içerisinde Banka Genel Müdürlüğünce Bakanlığa gönderilir.

6. ADIM: Bakanlıkça yatırımcının muaccel olmuş vergi ve/veya sigorta prim borcu bulunması halinde Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde

SGK borcu için:

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığının veya tecil ve/veya taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının,

Vergi borcu için:

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki onbeş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun olmadığının, tevsik edilmesi gerekmektedir.

Borcu yoksa, takip eden ayın son is gününe kadar faiz desteği yatırımcı adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığı ile Banka Genel Müdürlüğüne aktarılır ve Bankaya faiz desteği ödemesine ilişkin liste gönderilir.

Yatırımcının Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcunun veya tahsilat dairelerine vergi borcunun bulunması halinde faiz desteği ödemesi yapılmaz. Mevcut ödeme dönemini takip eden diğer ödeme döneminde firmanın borç kontrolü yapıldıktan sonra firmanın herhangi bir borcu gözükmez ise firmaya önceki döneme ait hak ettiği faiz desteği tutarı ödenir.

7. ADIM: Faiz desteği tutarı, Bakanlıkça aktarımın gerçekleştiği günü takip eden ilk is günü yatırımcının kredi kullandığı şubedeki mevduat hesabına ilgili banka tarafından yatırılmak zorundadır.

Örnek Uygulama

A firması Samsun’da yapacağı yatırıma istinaden Yatırım Teşvik Belgesi almış ve yararlanacağı destek unsurları arasında TL cinsi kredilerde 3 puan, döviz ve dövize endeksli kredilerde ise 1 puan faiz desteği öngörülmüştür.

Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarı 2.211.658 Türk Lirasıdır. B bankasından 31.07.2012 tarihinde 1.500.000 Türk Lirası tutarında kredi kullanmıştır. Bu tutar, sabit yatırım tutarının %70’ini asmamaktadır. B bankası ile hazırlanan Anlaşma Bilgileri ve itfa Planı söyle olmalıdır.

Faiz hesabı, basit faiz üzerinden hesaplanmaktadır:

Anapara : 1.500.000

Faiz Oranı : 15

Gün Sayısı : 147 gün (31.07.2012-24.12.2012)

Faiz Hesaplama Formülü = (Anapara * Faiz * Gün Sayısı)/3600

Bankaya Ödenecek Faiz = (1.500.000 * 15 * 147)/36000 = 91.875

 Bakanlıkça Ödenecek Faiz=(1.500.000 * 3 * 147)/36000 = 18.375

 Faiz Desteğinin Ödenmesi:

1-) A firması ilk vade tarihinde (24.12.2012) B bankasına 91.875 Türk Lirası ödeme yapar.

2-) B Bankası bu ödemenin vadede yapıldığına dair bilgileri Faiz Desteği Talep Çizelgesi

ile Bakanlığa gönderir.

3-) Ekonomi Bakanlığı, firmanın vergi ve/veya sigorta primi borcu olmadığının kontrolünü

sağladıktan sonra A firmasının 18.375 Türk Lirası tutarındaki faiz desteği ödemesini vadeyi

(24.12.2012) takip eden ayın sonuna kadar (31.01.2013) B Bankasına aktarır.

KAYNAKÇA

•Bu çalışmada sunulan bilgiler aracı kurumlar ile yapılan protokol metnine ve 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Karar’ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ve Ekonomi Bakanlığı uygulama rehberi çerçevesinde derlenmiştir.

Yatırım teşvik belgesi konusunda profesyonel danışmanlık desteği almak için 0312 911 30 76 ‘yı arayarak veya info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncel devlet destek ve hibelerinden haberdar olmak için;

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz.

© Teşvikler.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir