KOSGEB Kobi Proje Destek Programı

KOSGEB Kobi Proje Destek Programı

Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. 

Programdan yararlanma koşulu, başvuru ve değerlendirme

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır. İşletmelerin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapmaları esastır.  Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve değerlendirme için Kurula sunulur.Projeler Kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Kurul’un verdiği kararlar nihaidir.  Değerlendirme sonucu işletmeye bildirilir. Projesi kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. 

Desteklenecek proje konuları

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda Başkanlık tarafından belirlenen dönem ve konularda sunacakları projeler desteklenmektedir.

Desteklenecek proje giderleri

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın %10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

Program süresi, destek üst limit ve oranı

Program süresi işletme için 3 (üç) yıl olup, program kapsamında işletmeye verilecek geri ödemesiz desteğin üst limiti 150.000 (yüzellibin) TL’dir.

Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50 (elli) olup; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.

Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi proje bazında en az 6 (altı) ay, en fazla 24 (yirmidört) aydır. Kurul kararı ile 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir.

Güncel devlet destek ve hibelerinden haberdar olmak için;

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz.

KOSGEB hibeleri hakkında profesyonel danışmanlık desteği almak için 0312 911 30 76 ‘yı arayarak veya info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Danışmanlık hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için burayı TIKLAYINIZ.

© Teşvikler.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir