Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında KDV İstinası

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında KDV İstinası

KDV İstisnası, teşvik edilen yatırım kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesidir. Bu yazımızda yatırım teşvik belgesi kapsamında Katma Değer Vergisi istisnasına  ilişkin bilgiler verilmektedir. 

KDV’ne ilişkin düzenlemeler 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı “KDV Kanunu” ile yapılmaktadır. Söz konusu Kanunun 11-18. maddeleri ile KDV’ne ilişkin istisnalar düzenlenmiştir.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/d maddesi uyarınca;

“Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri (Su kadar ki, yatırım teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarihini veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının basından itibaren baslar).”

Basta 3065 sayılı Kanun’unun 13/d maddesinde bahsi geçen “makine ve teçhizat”ın tanımı olmak üzere uygulamaya ilişkin açıklamalar  KDV Uygulama Genel Tebliği ile yapılmıştır. Söz konusu KDV Genel Tebliği’nde makina ve teçhizat, “amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetler” olarak tanımlanmıştır. Sektörlerin yapısı itibariyle üretim faaliyetinin yanı sıra idari ve pazarlama gibi üretim dışı alanlarda kullanılan aynı cins sabit kıymetler ise bu kapsama girmemektedir.

Örneğin mal veya hizmet üretiminde kullanılan bilgisayar makine ve teçhizat olarak değerlendirilebilirken, üretim dışı alanlar (muhasebe, pazarlama, satış gibi) için temin edilen bir bilgisayar makine ve teçhizat olarak değerlendirilmemektedir.

Anılan Tebliğ çerçevesinde;
• Sarf malzemeleri,
• Yedek parçalar,
• Hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye,
koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar
• Taşıt araçları [otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs (Belediyeler ve İl Özel iİareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro I ve Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç) gibi]
• Hava, deniz ve demiryolu tasıma araçları (Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi hükmü çerçevesinde istisna uygulanabilmektedir.)

KDV istisnası kapsamı dışındadır.

Ancak; yüklü ağırlıgı 45 tonu geçen off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forkliftler, is makinaları, vinçler, tarım makinaları, hastane yatırımlarında kullanılan ambulanslar, apron araçları ve benzerlerinin teslim ve ithalinde KDV istisnası kapsamında işlem yapılabilmektedir.

ADIM ADIM UYGULAMA

1. ADIM: Yatırımcıların, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/d maddesi hükmü çerçevesinde KDV istisnasından faydalanabilmeleri için öncelikle Ekonomi Bakanlığı ya da Bakanlığın yetkilendirdiği idareler tarafından düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ekonomi Bakanlığı veya yetkili idare, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde, yatırım teşvik belgelerine ekli listelerinde makine ve teçhizat tanımına giren sabit kıymetleri belirleyerek liste üzerine hangi kalemlerin KDV istisnasından faydalanabileceğine ilişkin bir şerh derç eder.

2. ADIM:

Yatırım teşvik belgesi eki listelerde yer alsa dahi,
• katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ile
• makine ve teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde 

kullanacak olanlara yapılacak makine ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulanamamaktadır.

Örneğin, bir Devlet üniversitesinin öğrencilerin eğitiminde kullanacağı makine ve teçhizat için, yatırım tesvik belgesinde yer alsa bile, Devlet üniversitesinin KDV mükellefi olmaması sebebiyle KDV istisnası uygulanamamaktadır. Belediyelerin asfalt dökümü, kanalizasyon inşası gibi verginin konusuna girmeyen beledî faaliyetlerde kullanacakları makine ve teçhizat için de, yatırım teşvik belgesinde yer alsa bile, KDV istisnası uygulanamamaktadır.

Bu itibarla, istisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcıların, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, katma değer vergisi mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı almaları gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcı, KDV Kanununun 13/d maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanmak üzere vergi dairelerine dilekçe ile başvurarak bahse konu yazının kendilerine verilmesini talep ederler.

3. ADIM:

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırımcıların;
• baglı bulundukları vergi dairesinden aldıkları yazının noter veya YMM onaylı örnegini,
• teşvik belgesini ve
• teşvik belgesi eki makine ve teçhizat listesinin aslını satıcıya veya gümrük idaresine ibraz ederek istisna uygulanmasını talep etmeleri
gerekmektedir.

Bu kapsamda islem yapan satıcılar ve gümrük idareleri sabit kıymetin belgede istisna kapsamına giren mallar arasında yer aldıgını belirledikten sonra katma değer vergisi uygulamaksızın islem yapabilmektedirler. Ayrıca listenin uygun bir yerine satılan veya ithal
edilen mal miktarını belirten

“Listenin ….. sırasındaki …… adet makina ve teçhizat ……. tarih ve …… sayılı fatura /beyanname ile satılmıstır/ithali yapılmıstır.”

şerhi koyularak imza ve kase (gümrük idarelerinde mühür) tatbiki suretiyle onaylanmaktadır. Bu şekilde şerh düşülen liste ile yatırım teşvik belgesinin birer fotokopisinin belge sahipleri tarafından imza ve kase tatbik edilmek suretiyle onaylanarak gümrük idarelerine veya satıcılara verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, satıcıların kendilerine ibraz edilen onaylı vergi dairesi yazısını Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklamaları gerekmektedir

İstisna kapsamına giren makine ve teçhizatı teslim eden satıcılar, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklendikleri katma değer vergilerini genel esaslara bağlı kalmak şartıyla indirim konusu yapabilmekte, indirimin mümkün olmaması halinde nakden veya mahsuben iade
olarak talep edebilmektedir.

KDV İstisnası- Örnek Uygulama

Yatırım projesi kapsamında, yurtiçinden 10.000.000 TL’lik yerli, yurtdışından da 20.000.000 TL’lik  ithal makine ve teçhizat satın alacak olan bir yatırımcının, projesinin KDV istisnası teşvik aracından faydalandırılması durumunda yaklaşık 5.400.000 TL’lik bir avantaj sağlaması mümkündür.

KDV İstisnası Tutarı = (Toplam Makine ve Teçhizat Bedeli) x (KDV Oranı* )
                 = 30.000.000 TL x 0.18
                 = 5.400.000 TL**

* KDV Kanunununda belirtilen özel haller dışında, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen yatırım malı makine ve teçhizat için belirlenen KDV oranı % 18’dir.
** Katma Değer Vergisi’ni mahsup edebilen firmalar için desteğin net katkısı, KDV mahsup edilene kadarki finans kolaylığı kadardır. 

NOTLAR
1. (I). kısımda da anlatıldığı üzere, mal ve hizmet üreten yatırımcılar için KDV, tahsil edilen KDV’den indirilebilen bir vergidir. Bu nedenle, yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan KDV istisnasının net katkısı ödenmeyen KDV değildir. KDV istisnası, yatırım teşvik belgesi sahibine makine ve teçhizat temini esnasında ödenmesi gereken KDV için kaynak ayırma gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla, KDV istisnasının net katkısı, yatırımcının yatırım teşvik belgesi olmadığı halde ayırması gereken kaynağın fırsat maliyeti olarak değerlendirilebilir.

2. 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13. Maddesi’nde Yatırım Teşvik Belgesi olmaksızın bazı yatırım mallarının temininde KDV istisnası uygulanmasına yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

KDV İstisnası Kapsamındaki İslemler
13/a: Deniz, hava ve demiryolu tasıma araçlarının teslimleri ile tersanelere gemi inşa ile ilgili yapılan teslim hizmetler

13/c :Petrol arama faaliyetlerine iliskin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile boru hattıyla tasımacılık yapanlara bu hatların insa ve modernizasyonuna iliskin yapılan teslim ve hizmetler

13/e: Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi islerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde KDV istisnasından faydalanabilmek için yatırım teşvik belgesi sahibi olmak gerekmemektedir. Diğer taraftan, söz konusu maddeler kapsamında KDV istisnasından faydalanmak suretiyle temin edilen yatırım mallarının
yatırım teşvik belgesi kapsamında da değerlendirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili tartışmaları buraya tıklayarak forumumuzdan da takip edebilirsiniz.

Yatırım teşvik belgesi konusunda profesyonel danışmanlık desteği almak için 0312 911 30 76 ‘yı arayarak veya info@tesvikler.net adresine yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncel devlet destek ve hibelerinden haberdar olmak için;

Devlet Teşvikleri Facebook Hesabımızı takip ediniz.

Devlet Teşvikleri Twitter Hesabımızı takip ediniz.

© Teşvikler.net

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir